Leievilkår
Ælvespeilet

Nedenfor finner du generelle vilkår ved leie av Ælvespeilet. I tillegg inngår vi avtale med spesifikke detaljer for hvert enkelt arrangement.

LEIEAVTALE

Alminnelige kontraktsbestemmelser ved leie av Kulturhuset Ælvespeilet

 

 

1.  GYLDIGHET OG KONTRAKTSDOKUMENTASJON

Enhver leieavtale må for å være gyldig inneholde minimum ett av følgende dokumenter:

a) Skriftlig leieavtale fra Kulturhuset Ælvespeilet, heretter kalt Utleier, og skriftlig aksept fra leietaker, eller
b) Signert kontrakt innenfor den i § 3 nevnte akseptfrist.
Sist daterte kontrakt erstatter tidligere tilbud/kontrakter

2.  DEFINISJONER

2.1. Avbestilling – Leietakers annullering av inngått gyldig kontrakt som ikke er basert på vesentlig mislighold fra Utleiers side.
2.2. Avbestillingsgebyr – Gebyr som må utbetales fra Leietaker til Utleier som vilkår for at Leietaker skal fristilles fra sin kontraktsforpliktelse.
2.3. Grunnleie – leiesum for lokaler i Kulturhuset.
2.4. Tilleggstjenester – utrustning og bemanning.
2.5. Kontraktssum – grunnleie pluss betaling for tilleggstjenester i henhold til skriftlig kontrakt
2.6. Rekvisisjon – Dokument som Utleier benytter for Leietakers bestilling av tilleggstjenester som ikke inngår i Utleiers tilbud.

3.  AKSEPTFRIST

Skriftlig aksept fra leietaker med signert kontrakt/tilbud må være fremkommet til Utleier innen 14 dager etter den skriftlige leieavtalens datering med mindre annet fremgår av tilbudet.
Fremkommer aksepten etter dette tidspunkt, er Utleier ubundet av sitt tilbud/kontrakt uavhengig av forsinkelsens årsak.
Den for sent innkomne aksept er å anse som et rettslig bindende tilbud fra Leietakers side som Utleier fritt kan forkaste eller akseptere.
Aksept må i tilfelle fra Utleiers side fremkomme skriftlig innen rimelig tid.

4.  AVBESTILLING

Enhver avbestilling må skje skriftlig. (epost aksepteres)
Avbestilling kan bare skje på følgende vilkår:
4.1. Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 6 måneder før arrangement er med de nedenstående unntak (pkt 4.6.) kostnadsfri for Leietaker.
4.2 Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 4 måneder før arrangement, utløser med de nedenstående mulige tillegg (pkt. 4.6.) et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 20 % av grunnleien.
4.3. Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 2 måned før arrangement utløser med de nedenstående mulige tillegg (pkt 4.6.) et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 40 % av grunnleien.
4.4. Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 1 måned før arrangement utløser med de nedenstående mulige tillegg (pkt 4.6.) et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 60 % av grunnleien.
4.5. Avbestilling fremkommet til Utleier senere enn 1 måned før arrangement utløser et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 100 % av grunnleien.
4.6. Dokumenterte direkte kostnader kan i tillegg avkreves Leietaker i tillegg til ovennevnte avbestillingsgebyr.

5.  REKVIRERTE TJENESTER

Utleiers forpliktelser er uttømmende definert i det skriftlige tilbud/kontrakt. Dersom Leietaker har behov for ytterligere tjenester til gjennomføring av det avtalte arrangement, skal Utleier ha opsjon på å levere også disse. Alle slike tjenester avtalt før og etter kontraktsinngåelsen avregnes i henhold til de til enhver tid foreliggende prislister hos Utleier.

På produksjonsmøtet før kontraktsinngåelse vil det avtales et utstyrsbehov som knyttes til arrangementet. Bestillinger utover det som her avtales er en ekstrabestilling som vil tilkomme avtalt kontraktssum som et tillegg. Slike tjenester skal skriftlig avtales ved signert rekvisisjon.  Rekvisisjonen skal signeres av så vel representanter for Utleier som for Leietaker.

Enhver tilstedeværende person som opptrer for eller på vegne av Leietaker er kompetent til å signere en rekvisisjon på vegne av Leietaker med mindre spesielt navngitte rekvisisjonskompetente personer er angitt i Leietakers opprinnelige aksept. Avbestilling av utstyr/personell eller andre rekvirerte/avtalte tjenester senere enn 14 dager før arrangement finner sted belastes i henhold til kontraktsfestet bestilling. Der arrangør rekvirerer bærehjelp, vil vi for arrangørens regning gi 1 fribillett per bærehjelp til forestillingen. Det gis kun 1 billett per person selv om det kjøres flere forestillinger.

6.  BEVERTNING

All bevertning i Kulturhuset Ælvespeilet forestås av Utleiers faste restauratør.  Bestilling/avtale/fakturering gjøres direkte mellom Restauratør og Leietaker. Utleier kan bistå Leietaker med bestilling av bevertning.

7.  OVERDRAGELSE AV LEIETAKERS RETTIGHETER

Leietaker kan ikke overdra sine kontraktsrettigheter og/eller forpliktelser til annen juridisk person uten å ha innhentet Utleiers skriftlige aksept.

8.  BILLETTSYSTEM

Ved arrangement i Kulturhuset Ælvespeilet forplikter Leietaker seg til å benytte Utleiers til enhver tid gjeldende system for billettsalg. Ved enkelte anledninger kan det, etter skriftlig avtale med Utleier, benyttes andre former for billettsalg. Leietaker svarer billettavgifter etter Utleiers prisliste. Billettinntektene er Leietakerens, og Leietakeren står ansvarlig overfor publikum ved avlysning og lignende.  Ved avlysning og lignende kan imidlertid Utleier i samarbeid med billettkontoret forestå eventuell tilbakebetaling til publikum.  Slik tilbakebetaling kan imidlertid bare organiseres dersom tilstrekkelig med midler stilles til rådighet, jfr. herunder Utleiers rett i henhold til neste ledd.

Utleier har rett til å holde sitt kontraktsfestede tilgodehavende (kontraktssum pluss betaling for rekvirerte tjenester, jfr. pkt. 5) tilbake fra billettinntektene, inntil arrangementet er gjort opp.

Leietaker kan anmode om forskuddsbetaling av billettinntektene, under den klare forutsetning at det til enhver tid er dekning for Utleiers krav i gjenværende billettinntekter. Leietaker må påregne at en slik transaksjon kan ta noe tid grunnet billettkontorets betalingsrutiner. Leietaker disponerer antall plasser etter avtalt oppsett i Kulturhuset Ælvespeilet. Utleier skal ha mulighet til å disponere inntil 10 plasser i Storsal og inntil 5 i Lillesal. Kulturhuset Ælvespeilet er med i ordningen ”Ledsagerbevis” som i enkelte tilfeller kan redusere antall tilgjengelige billetter for salg.

Billettavgift legges på billettprisen og beholdes av Kulturhuset Ælvespeilet. Avgiften er en serviceavgift som dekker kostnadene Utleier har til å drifte billettsystemet. Dette gjelder også for billetter solgt på internett.

Billettavgiften beregnes av hver solgte billett etter en trappetrinns-modell basert på billettpris inkludert billettavgiften.

Billettpris      1 –  99 kr. – Herav billettavgift: 15 kr.
Billettpris 100 – 249 kr. – Herav billettavgift: 20 kr.
Billettpris 250 – 449 kr. – Herav billettavgift: 25 kr.
Billettpris 450 – 699 kr. – Herav billettavgift: 30 kr.
Billettpris 700 kr. eller mer – Herav billettavgift: 35 kr.

9.   UTSTILLINGER OG SIKKERHET

Av sikkerhetshensyn m.m. skal Utleier alltid på forhånd ha godkjent eventuelle messe og utstillingsplaner. Planene må nøyaktig beskrive den forutsatte bruk av lokalet.

10.  GODKJENNELSE AV PROGRAMMER OG PROGRAMMATERIELL

Ethvert materiell beregnet til det eksterne publikum vedrørende arrangement i Kulturhuset Ælvespeilet kan kreves forhåndsgodkjent av Utleier. I den grad slikt materiell anvender Kulturhuset Ælvespeilets logo og/eller bilder av eller fra Kulturhuset Ælvespeilet skal materiellet forhåndsgodkjennes av Utleier. Utleier skal før arrangementet motta for internt bruk minimum 5 – fem – eksemplarer av ferdigtrykket program eller lignende som planlegges distribuert til publikum.

11.  SALG AV PROGRAMMER, SUVENIRER O.A.

Utleier kan, hvis Leietaker ønsker det, forestå salg av programmer, cd/plate/kassetter, suvenirer o.a. mot provisjon/minimumsbeløp i henhold til de til enhver tid gjeldende prislister. Ved salg av slikt materiell som Utleier ikke forestår, belastes Leietaker en avgift/minimumsbeløp i henhold til de til enhver tid gjeldende prislister.

12.  OFFENTLIGE TILLATELSER OG ARTISTSKATT

Leietaker må selv innhente alle nødvendige offentlige tillatelser, herunder polititillatelser og arbeids – og oppholdstillatelser, samt sørge for avregning med TONO.

For å ivareta Utleiers ansvar knyttet til innkreving av artistskatt for artister bosatt utenfor Norge, vil Utleier holde tilbake 15 % av brutto billettomsetning inntil Leietaker kan dokumentere at skatt er betalt.  Slik dokumentasjon forplikter Leietaker seg til å legge frem innen 1 – en – uke etter avviklet arrangement.

13.   ØKONOMISK ANSVAR I FORHOLD TIL PUBLIKUM

Leietaker hefter alene for enhver økonomisk forpliktelse i forbindelse med billettsalg til publikum og økonomiske avtaler og mellomværende med de opptredende

14.   FORSIKRINGER OG SERTIFISERING AV TEKNISK UTSTYR OG PERSONELL

Utleier er forsikringsdekket innenfor normale regler for tredjemannsforsikring. Leietaker er ansvarlig for all forsikring av medvirkende og medbrakt utstyr og personell til betjening av dette. Utleier har rett til å forlange forsikringsbevis fra leietaker og rett til å avvise utstyr og personell som ikke oppfyller norske krav til sertifisering. Bruk av PYROTEKNIKK skal godkjennes av Utleier og betjenes av sertifisert personell.

Utstyr, installasjoner og materiale som leietaker benytter, eller som på annen måte er knyttet til aktiviteten, skal være i forskriftsmessig utførelse og stand. I de tilfellene der ingen relevant forskrift
regulerer forholdet skal utstyr og installasjoner som benyttes uansett være av god teknisk utførelse og stand. Montering av utstyr, installasjoner og materiale skal foretas av kyndig personell.

Leietaker er selv ansvarlig for alt utstyr, alle installasjoner og alt materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå.

Utstyr, installasjoner og materiale som leietaker benytter, eller som på annen måte er knyttet til aktiviteten, skal fjernes fra Ælvespeilet umiddelbart etter endt aktivitet. Dette inkluderer søppel, plakater, pamfletter, vareprøver og tilsvarende, som er knyttet til leietakers aktivitet.

15.  BETALING OG MORARENTER

Prisene forutsetter uavkortet betaling på forfallstidspunktet når dette er avtalt på forhånd og for øvrig innen 14 dager etter at fakturadato. Ved forsinket påløper forsinkeleserente iht. lov om rente ved forsinket betaling.

Utleier har rett til å innkreve følgende depositum: 1/3 av Kontraktsummen ved undertegning av kontrakt, 1/3 av Kontraktsummen den dag Leietaker tar leieobjektet i sin besittelse helt eller delvis og 1/3 av Kontraktsummen umiddelbart etter at arrangementet er avsluttet.

16.   HEVINGSADGANG VED FORCE MAJEURE

Utover adgangen til å heve kontrakten ved Leietakers konstaterte eller anticiperte vesentlige mislighold, har Utleier adgang til å heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom det p.g.a. ekstraordinære situasjoner utenfor Utleiers kontroll så som politiforbud, streik, krig m.v. er grunn til å frykte at det kan oppstå risiko for skade av publikum eller bygning og/eller dens tilbehør og inventar. Leietaker har ved ekstraordinære situasjoner utenfor Leietakers kontroll så som politiforbud, streik, krig m.v. samme hevingsadgang. Dersom Leietaker påberoper seg hevingsadgang p.g.a. sykdom hos artist/ensemble/medvirkende kan denne hevingsadgangen kun hevdes mot at Leietaker fremviser autorisert legeattest fra norsk lege.

Utleier er i et slikt tilfelle ikke ansvarlig for det eventuelle tap slik heving vil påføre Leietaker.

17.  LEIETAKERS MISLIGHOLD

Utleier har rett til å heve denne avtale dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser overfor Utleier vesentlig.  Betalingsmislighold skal alltid anses som vesentlig.

Utleier har dessuten rett til å heve denne avtalen dersom Leietaker innleder utenrettslige eller offentlige gjeldsforhandlinger og/eller dersom Leietaker blir tatt under skifterettens behandling som konkursbo eller det for øvrig sannsynliggjøres at Leietaker ikke vil være i stand til å gjøre opp for sine forpliktelser i henhold til foreliggende avtale.

Leietaker plikter å erstatte utgifter og/eller tap herunder følgetap som Utleier måtte bli påført som følge av enhver form for mislighold fra Leietakers side.

18.  TVANGSFRAVIKELSE.

Leietaker vedtar tvangsfravikelse uten søksmål og dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13 for det tilfellet at Leieobjektet og/eller de arealer som omfattes av leieforholdet ikke fraflyttes til tross for at Kontraktsummen helt eller delvis ikke blir betalt, jf tvangsfullbyrdelseslovens § 13, 2.ledd a).

Likeledes vedtar Leietaker tvangsfravikelse uten søksmål og dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13 for det tilfellet at Leieobjektet og/eller de arealer som omfattes av leieforholdet ikke fraflyttes til tross for at leietiden er gått ut, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2.ledd b).

19.  MOTREGNING

Leietaker har ikke rett til å bringe krav i motregning mot Utleiers krav på Kontraktsummen, deler av denne eller andre pengekrav etter denne avtale.

20.  OPPHØR OG TILBAKELEVERING

Leietaker plikter å levere lokalet tilbake i samme stand som ved leieforholdets begynnelse. Leietaker forplikter seg til å erstatte enhver skade som måtte være skjedd i forbindelse med leieperioden såfremt ikke skaden er forvoldt av Utleiers eget personell. Dersom de aktuelle skader som Leietaker hefter for er av en slik karakter at det påfører Utleier følgetap, er Leietaker ansvarlig for dette tap. Så vel Utleier som Leietaker har rett til å kreve registreringsbefaring av leieobjektet før og etter arrangementet.